COOL5-18

Doel en opzet

Doel van COOL5-18

Het doel van COOL5-18 is het verzamelen van gegevens om de ontwikkeling van leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn te beschrijven en te verklaren. Drie aspecten van deze ontwikkeling staan in het onderzoek centraal:

  • de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde;
  • de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aan de hand van de binnen COOL5-18 verzamelde gegevens kunnen allerlei onderzoeksvragen beantwoorden worden, zowel van beleidsmatige, wetenschappelijke als praktijkgerichte aard.

Opzet gegevensverzameling COOL5-18

Er zijn drie ronden van gegevensverzameling in het voortgezet onderwijs geweest. In de eerste ronde (2007/2008) deden leerlingen mee uit groep 2, 5 en 8 van het primair onderwijs en klas 3 van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde (2010/2011 en 2013/2014) werden deze groepen opnieuw onderzocht, maar daarnaast ook de leerlingen in de bovenbouw van het havo en VWO en in het MBO.

Uitgangspunt voor alle ronden was dat met name leerlingen worden geselecteerd die al eerder in hun schoolloopbaan gemeten zijn. Deze leerlingen werden op twee manieren bij COOL5-18 betrokken. Van de leerlingen zijn jaarlijks administratieve gegevens via het onderwijsnummerbestand van het CBS worden opgevraagd (onderwijspositie, voortijdig schoolverlaten, zittenblijven/afstroom/opstroom, sector- en profielkeuze, vakkenpakket, diploma), op basis waarvan de onderwijsloopbaan kan worden vastgelegd. Bovendien werden de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden getoetst en worden vragenlijsten afgenomen.

Cognitieve ontwikkeling

De gegevens voor het aspect cognitieve ontwikkeling zijn verzameld met behulp van toetsen. Er werd gebruik gemaakt van Cito-toetsen, omdat hiermee werd aangesloten bij meetinstrumenten die in het onderwijsveld al bekend zijn en bruikbaar zijn voor zelfevaluatie. De cognitieve ontwikkeling betreft de domeinen geletterdheid Nederlands, gecijferdheid en vaardigheid Engels. Elk domein is gemeten met aangepaste versies van toetsen uit het VAS. Bij geletterdheid Nederlands ging het om een toets met twee onderdelen begrijpend lezen, een onderdeel woordenschat en een onderdeel spelling. Bij gecijferdheid ging het om een toets met de onderdelen getallen en getalsrelaties, meetaspecten, meetkunde en een aantal algebraïsche en wiskundige onderwerpen. Van alle toetsen werden drie versies uitgebracht voor de verschillende niveaus (VMBO-BB, VMBO-KB/GTL en HAVO/VWO).

Sociale competenties/burgerschapscompetenties

Voor het aspect ontwikkeling van sociale competenties en burgerschaps-competenties werd een toets ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam (Ten Dam). Het betreft een toets voor leerlingen (zelfoordelen) en een korte versie voor leerkrachten, met vragen die door leerkrachten voor elk kind afzonderlijk moesten worden beantwoord (leerkrachtoordeel).

De deelnemende scholen konden een voorkeur uitspreken voor het onderdeel Engels of het onderdeel burgerschapsontwikkeling.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Om het aspect sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen werden er gegevens verzameld met behulp van een leerlingvragenlijst. Deze vragenlijst bestond uit vier delen: persoonlijkheidskenmerken, motivatie, engagement en commitments. Gegevens over de gezinsachtergrond van de leerling werden verzameld via een oudervragenlijst (voor de ouders/verzorgers). Deze lijst werd verspreid via de school.

Resultaten van COOL5-18

Alle gegevens van de verschillende metingen door de jaren zijn samen gebracht. Er ontstond zo een goed gevulde en goed toegankelijke databestand met daarin een aantal basisgegevens over de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van leerlingen.

De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd aan allerlei soorten gebruikers gepresenteerd, ook buiten de wereld van het onderzoek. Er zijn periodieke basisrapporten verschenen, waarin gegevens over de ontwikkeling van leerlingen zijn opgenomen, uitgesplitst naar relevante achtergrondvariabelen, en waar mogelijk in een tijdreeks (vergelijking tussen cohorten). Verder zijn en worden diverse artikelen geschreven, zowel voor onderwijsvakbladen als voor wetenschappelijke tijdschriften. Ook zijn resultaten van het onderzoek van tijd tot tijd gepresenteerd op conferenties.

Beschikbare databestanden

De COOL5-18 bestanden

De databestanden van de drie COOL-metingen uit 2007/08, 2010/11 en 2013/2014 zijn voor andere onderzoekers beschikbaar via DANS (zoekterm: COOL5-18) (het Data Archiving and Networked Services instituut van NRO en KNAW). Daar staan, per meting, alle gebruikte instrumenten, per instrument een databestand, en het technisch rapport met informatie over de steekproef, variabelen, schaalconstructie e.d.

Publicaties

2017
Timmermans, A.C., Naayer, H.M., Keuning, J., & Zijsling, D.H. (2017). Cohortonderzoek COOL5-18. Basisrapport VO-3 in 2014. Groningen: GION Onderwijs/Onderzoek.

Zijsling, D., Keuning, J., M.-A. Keizer-Mittelhaëuser, Naayer, H., & Timmermans, A.C. (2017). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport meting VO-3 in 2014. Groningen: GION Onderwijs/Onderzoek.

2015
Keizer-Mittelhaëuser. M., Naayer, H., Zijsling, D. & Timmermans, A. C. (2015). Cohortonderzoek COOL5-18: Technisch rapport meting vwo-6 in 2014. Groningen: GION onderwijs/onderzoek.

Keuning, J., Zijsling, D., Naayer, H., & Timmermans, A. C. (2015). Cohortonderzoek COOL5-18: Technisch rapport meting havo-5 in 2013. Groningen: GION onderwijs/onderzoek.

Timmermans, A. C. & Zijsling, D. (2015). Technisch rapport bij het COOL5-18 bestandenproject voor het voortgezet onderwijs (tweede versie). Groningen: GION.

Hulshof, N., Timmermans, A. C., Keuning, J., & Naayer, H. (2015). Cohortonderzoek COOL5-18: Basisrapport havo-5 2009/2010 en vwo-6 2010/2011. Groningen: GION onderzoek/onderwijs.

Scheltinga, P. A. M., Kuyper, H., Timmermans, A. C., & Van der Werf, M. P. C. (2015, published online). Dominant achievement goals across tracks in high school. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology. doi: 10.1080/01443410.2015.1024613

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2015). Differences in students’ school motivation: A latent class modelling approach. Social Psychology of Education, 18, 137-163. doi:10.1007/s11218-014-9274-6

Korpershoek, H., Xu, J. K., Mok, M. M. C., McInerney, M. D., & Van der Werf, M. P. C. (2015). Testing the multidimensionality of the Inventory of School Motivation in a Dutch student sample. Journal of Applied Measurement, 16, 41-59.

2014
Marsh, H. W., Kuyper, H., Morin, A. J. S., Parker, P. D. Seaton, M. (2014). Big-fish-little-pond social comparison and local dominance effects: Integrating new statistical models, methodology, design, theory and substantive implications. Learning and Instruction, 33, 50 – 66.

Marsh. H. W., Kuyper, H., Seaton, M., Parker, P. D., Morin, A. J. S., Möller, J., & Abduljabbar, A. S. (2014). Dimensional comparison theory: an extension of the internal/external frame of reference effect on academic self-concept formation. Contemporary Educational Psychology, 39, 326 – 342.

Keuning, J., & Hemker, B. (2014). Estimation of Error Components in Cohort Studies: A Cross-Cohort Analysis of Dutch Mathematics Achievement. Educational Research and Evaluation, 20, 199-209
http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2014.893832.

Bennink, M., Croon, M.A., Keuning, J., & Vermunt, J.K. (2014). Measuring student ability, classifying schools, and detecting item-bias at school-level based on student-level dichotomous attainment items. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 39, 180-201
http://dx.doi.org/10.3102/1076998614529158.

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2014). Differences in students’ school motivation: A latent class modelling approach. Social Psychology of Education. Doi: 10.1007/s11218-014-9274-6

Korpershoek, H., Xu, J. K., Mok, M. M. C., McInerney, M. D., & Van der Werf, M. P. C. (2015). Testing the multidimensionality of the Inventory of School Motivation in a Dutch student sample. Journal of Applied Measurement, 16(1), 41-59.

Korpershoek, H. (2014). What motivates pre-university students to excel in school? In: M.V.C. Wolfensberger, L. Drayer, J.J.M. Volker (Eds.), Pursuit of excellence in a networked society; Theoretical and practical approaches, pp. 151-156. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH.

2013
Timmermans, A. C., Kuyper, H., Van der Werf, M. P. C. (2013). Schooladviezen en onderwijsloopbanen: Voorkomen, risicofactoren en gevolgen van onder- en over advisering. Groningen: GION.

2012
Elst, W. van der, Ouwehand, C., Werf, G. van der, Kuyper, H., Lee, N., & Jolles, J. (2012). The Amsterdam Executive Function Inventory (AEFI): psychometric properties and demographically-corrected normative data for adolescents aged between 15 and 18 years. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 34, 160-171. DOI: 10.1080/13803395.2011.625353.

Keuning, J., Hendriks, H., & Zijsling, D. (2012). Cohortonderzoek COOL5-18: Technisch rapport meting VWO-6 in 2011. Groningen: GION.

Keuning, J., Hendriks, H., & Zijsling, D. (2012). Cohortonderzoek COOL5-18: Technisch rapport meting HAVO-5 in 2010. Groningen: GION.

Spijkerboer, A., Maslowski, R., Keuning, J., Van der Werf, M.P.C. & Béguin, A. (2012). Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs. Groningen: GION.

Spijkerboer, A., Maslowski, R., Keuning, J., Van der Werf, M.P.C. & Béguin, A. (2012). Evaluatie van de nieuwe Tweede Fase in de onderbouw voortgezet onderwijs. Groningen: GION.

Zijsling, D., Keuning, J., Naayer, H., & Kuyper, H. (2012). Cohortonderzoek COOL5-18: Technisch rapport meting VO-3 in 2011. Groningen: GION.

2011
Keuning, J. & Béguin, A. (2011). Effecten van de vernieuwde onderbouw op de prestaties van leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs: Een vergelijking tussen COOL-1 en COOL-2. Arnhem: Cito.

2010
Keuning, J. & Béguin, A. (2010). Achmed spelt (soms) beter. Didaktief (Special COOL5-18), 6, 11-12.

Kuyper, H. (2010). Hoe zit motivatie eigenlijk in elkaar? Didaktief (Special COOL5-18), 6, 8-10.

Kuyper, H., Keuning, J., & Zijsling, D. (2010). Basisrapport eerste meting van COOL5-18 in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Groningen/Arnhem: GION/Cito.

Ledoux, G. & Naayer, H. (2010). Allochtone leerling denk na over burgerschap. Didaktief, 6, 5-7

Werf, M. P. C. van der (2010). Wat is COOL5-18? Didaktief (Special COOL5-18), 6, 1.

2009
Béguin, A., Keuning, J., & Van der Werf, M.P.C. (2009). Monitor doorlopende leerlijnen: Resultaten van de nul-meting. Groningen: GION. Rapport in opdracht van het ministerie van OCW

Zijsling, D., Keuning, J., Kuyper, H., Van Batenburg, T. & Hemker, B. (2009). Cohortonderzoek COOL5-18: Technisch rapport. Eerste meting COOL5-18 in het derde leerjaar voortgezet onderwijs. Groningen: GION.

Presentaties

2015
Keizer-Mittelhaëuser. M., & Keuning, J. (2015). Het modelleren van toetsmotivatie in large-scale assessments. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Scheltinga, P. A. M. (2015). Dominante doeloriëntaties in het voortgezet onderwijs. De relatie met rapportcijfers. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Korpershoek, H. (2015). Welbevinden met docenten en klasgenoten; de relaties met schoolbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Timmermans, A. C. (2015). Verrijkte COOL5-18 databestanden: opzet, uitvoering en resultaat van de dataverzameling. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Korpershoek, H., & van Rooijen, M. (2015). Werken met verrijkte COOL5-18 databestanden: een voorbeeld van een onderzoek naar overgang van primair naar voortgezet onderwijs waarin de data gebruikt worden. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Timmermans, A. C. (2015). Verrijkte COOL5-18 databestanden: opzet, uitvoering en resultaat van de dataverzameling. Presentatie CBS Microdatadag Onderwijs, DenHaag, 9 april 2015.

2014
Béguin, A. & Keuning, J. (2014). Analyse van prestatieverschillen via een inhoudelijke paarsgewijze vergelijking. Presentatie tijdens Onderwijs Research Dagen 2014 in Groningen

Kuyper, H., Savolainen, H., Dijkstra, P., & Timmermans, A. C. (2014). School betrokkenheid en school gerelateerde burnout. Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen 2014 in Groningen

Korpershoek, H., King, R. B., McInerney, D. M., Nasser, R., Ganotice, F. A., & Watkins, D. A. (2014, June). Gender differences in school motivation among eight ethnic groups from across the world. Paper presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Helsinki, Finland.

Korpershoek, H. (2014, April). Relationships among students’ school motivation, school commitment, and their academic achievement in secondary education. Poster presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA). Philadelphia, USA.

Korpershoek, H. (2014, March). Testing the multidimensionality of the Inventory of School Motivation in a Dutch student sample. Paper accepted for presentation at the International Objective Measurement Workshop (IOMW). Philadelphia, USA.

Brouwer, J., & Korpershoek, H. (2014). De relatie tussen integratie, motivatie en schoolprestaties in het voortgezet onderwijs. Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen 2014 in Groningen

Kuyper, H., Korpershoek, H., Dijkstra, P. (2014, March). Preference for social comparison dimensions. Paper presented at the annual meeting of the Eastern Psychology Association (EPA). Boston, USA.

Naayer, H., Kuyper H. (2014). Het meten van opvoedstijl in COOL 5-18. Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen 2014 in Groningen

2013
Korpershoek (2013). What motivates pre-university students to excel in school? Gepresenteerd op de ‘Evoking Excellence in Higher Education and Beyond’ conferentie.

Korpershoek (2013). Differences in students’ school motivation: A multilevel latent class modelling approach. Op de ‘Special Interest Group Motivation and Emotion’ van de EARLI.

Korpershoek (2013). Eén of meerdere doeloriëntaties? Een studie naar de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Gepresenteerd op de ORD.

2012
Bennink, M., Croon, M.A., Vermunt, J.K, & Keuning, J. (2012). Comparing a multilevel latent class model and a multilevel IRT model in the context of educational testing of dichotomous items. European Congress of Methodology, Santiago de Compostela.

Keuning, J. (2012). Robuustheid van trendanalyses in cohortonderzoeken. Onderwijs Research Dagen, Wageningen.

Keuning, J. (2012). Trends in Dutch Mathematics Achievement: Robustness of Cross-cohort Comparisons. AERA, Vancouver.

Korpershoek, H. (2012). Eén of meerdere doeloriëntaties? Een studie naar de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezzet onderwijs. Onderwijs Research Dagen, Wageningen.

Naayer, H. (2012). Burgerschapscompetenties van leerlingen in het voortgezet onderwijs Crosssectionele en longitudinale ontwikkelingen. Onderwijs Research Dagen, Wageningen.

Scheltinga, P., Kuyper, H., Van der Werf, M.P.C. (2012). Verschillen in doeloriëntaties in het voortgezet onderwijs. Onderwijs Research Dagen, Wageningen.

2010
Hendriks, A.A.J., & Kuyper, H. (2010). Persoonlijkheid en motivatie in het voortgezet onderwijs. Onderwijs Research Dagen, Enschede.

Keuning, J. (2010). Geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Onderwijs Research Dagen, Enschede.

Naayer, H. & Kuyper, H. (2010). Burgerschapscompetenties van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onderwijs Research Dagen, Enschede.