COOL5-18

In het schooljaar 2009/2010 is het cohortonderzoek ‘jonge kind’ gestart. De aanleiding tot het onderzoek was de wens van het Ministerie van OCW om goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de maatschappelijke opbrengsten van investeringen in opvang en educatie in de voor- en vroegschoolse periode, ‘pre-COOL cohortonderzoek’ genoemd. COOL staat voor Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen, waar dit onderzoek op aansluit. ‘pre’ betekent: de periode voorafgaand aan de basisschool. Het onderzoek is namelijk bedoeld om effecten te onderzoeken van verschillende vormen van voorschools onderwijs dat met name op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gegeven. Daarom zijn in het onderzoek kinderen betrokken die, voorafgaand aan de basisschool, een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezochten. Maar ook kinderen die hier niet naar toe zijn geweest. Bij al deze kinderen zijn in het verleden en worden tot het einde van het basisonderwijs op verschillende momenten gegevens verzameld over hun ontwikkeling. ‘Pre-COOL’ wordt uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale website over dit onderzoek: www.pre-cool.nl.