COOL Speciaal

Doel en opzet

Het onderzoek COOLSpeciaal is een uitbreiding van COOL5-18, het landelijke Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen onder leerlingen van 5-18 jaar. COOLSpeciaal richt zich op het speciaal basisonderwijs en cluster 2, 3 en 4 van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Net als in COOL5-18 werden in COOLSpeciaal de schoolloopbanen van leerlingen gevolgd. Het gaat om leerlingen in de leeftijdsgroepen van 10, 13 en 16 jaar oud.

Het doel van COOLSpeciaal was om van verschillende groepen leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in kaart te brengen hoe zij zich ontwikkelen, zowel cognitief (taal, lezen, rekenen) als sociaal-emotioneel (o.a. gedrag, werkhouding, welbevinden). Een tweede doel was om te onderzoeken in hoeverre ‘zorgleerlingen’ in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs van elkaar verschillen en welke leerlingen in welk type onderwijs het meest tot hun recht komen.

De eerste meting van COOLSpeciaal vond plaats in schooljaar 2010/11. En in schooljaar 2013/14 vond de tweede meting plaats. Gestreefd werd naar deelname door circa 32 scholen voor speciaal basisonderwijs, circa 52 scholen voor speciaal onderwijs en circa 45 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Deze deelnemers ontvingen voor hun onderzoekswerkzaamheden een financiële vergoeding van € 300 tot € 500, afhankelijk van het aantal onderzoeksleerlingen.

COOLSpeciaal werd uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze instituten voerden ook het basisschoolgedeelte van COOL5-18 uit.

Het onderzoek COOLSpeciaal is net als COOL5-18 opgezet in opdracht van het Ministerie van OCW en wordt gecoördineerd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NRO/PROO).

Beschikbare databestanden

De COOLSpeciaal bestanden

De databestanden van de twee COOL-metingen in speciaal (basis)onderwijs uit 2010/11 en 2013/2014 zijn voor andere onderzoekers beschikbaar via DANS (zoekterm: COOL5-18) (het Data Archiving and Networked Services instituut van NRO en KNAW). Daar staan, per meting, alle gebruikte instrumenten, per instrument een databestand, en het technisch rapport met informatie over de steekproef, variabelen, schaalconstructie e.d.

Publicaties

2015
Ledoux, G., Langen, A. van, Regtvoort, A., Smeets, E., Roeleveld, J., Paas, T. (2015). Onderwijsloopbanen, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. COOL Speciaal, tweede meting. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS

Roeleveld, J., Paas, T., Regtvoort, A., Langen, A. van, Elshof, D, Ledoux, G.(2015). COOL speciaal. Technisch rapport tweede meting, 2013/14. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS

2013
Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M. & Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS

2012
Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M., & Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS.

Ledoux, G., Roeleveld, J., Van Langen, A., & Paas, T. (2012). COOL Speciaal. Technisch rapport meting schooljaar 2010/2011. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Ledoux, G. , Roeleveld, J., Van Langen, A., & Smeets, E. (2012). COOL Speciaal. Inhoudelijk rapport. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Presentaties

Ledoux, G., Koopman, P. & Roeleveld, J. (2015). Onderwijsloopbanen van verschillende typen zorgleerlingen. Paper presentaties ORD 2015, Leiden

Smeets, E. & Ledoux, G. (2013). The development of pupils with and pupils without special educational needs in primary schools in The Netherlands. ECER conference 2013, Istanbul

Ledoux, G. & Smeets, E. (2013). School careers of children with special educational needs in The Netherlands. ECER conference 2013, Istanbul

Symposium ORD Brussel, 2013, Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland
Roeleveld, J. & Koopman, P. De verdere onderwijsloopbaan van zorgleerlingen
Roeleveld, J. & Ledoux, G. Klassamenstelling: effecten van het aandeel zorgleerlingen en hun zorgzwaarte

Presentatie op symposium zorgleerlingen Windesheim, 2013, Ledoux & Smeets

Presentatie op Het Congres (jaarlijks congres speciaal onderwijs), 2013, Ledoux

Symposium ORD Wageningen, 2012, drie presentaties (over opzet COOL Speciaal, resultaten cognitief, resultaten sociaal-emotioneel), Ledoux, Van Langen, Roeleveld, Smeets

Presentatie voor OCW, 2012, Ledoux & Van Langen

Presentatie bij inspectie, 2012, Ledoux, Roeleveld & Smeets