COOL5-18

Doel en opzet

COOL5-18

Het cohortonderzoek COOL5-18 (Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5 tot 18 jaar) bestaat sinds 2007. In COOL5-18, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), ging het om het verzamelen van gegevens om de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren.

Het ITS te Nijmegen en het Kohnstamm Instituut te Amsterdam voeren al sinds 1994 cohortonderzoek uit. De voorloper van COOL5-18 was PRIMA. Het grootste verschil met PRIMA was dat de leerlingen in COOL5-18 ook in het voortgezet onderwijs en (beperkt) in het MBO (tot 18 jaar) werden gevolgd, waardoor de hele schoolloopbaan van basisonderwijs tot in MBO in kaart werd gebracht en gezocht kon worden naar factoren die van invloed zijn op de onderwijspositie van leerlingen van verschillende leeftijden en in verschillende onderwijstypen.

ITS en Kohnstamm Instituut behartigden het basisschoolgedeelte van COOL5-18. Het GION en het Cito waren verantwoordelijk voor het onderzoek in het vervolgonderwijs tot de leeftijd van 18 jaar.

Doel

Het doel van COOL5-18 was een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland. In plaats van telkens afzonderlijke onderzoeken naar uiteenlopende aspecten van het onderwijsbeleid werden met COOL5-18 in één onderzoek gegevens verzameld die voor verschillende doeleinden kunnen worden benut. De COOL5-18-gegevens bieden de mogelijkheid om allerlei onderzoeksvragen te beantwoorden, zowel van beleidsmatige, wetenschappelijke als praktijkgerichte aard.
Uiteraard kon in COOL5-18 niet alles uitvoerig worden onderzocht. In aanvulling op de COOL5-18-metingen werden scholen dan ook incidenteel benaderd voor een specifiek onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête over een op dat moment relevant onderwerp. Dat aanvullende onderzoek kon dan beperkt zijn, omdat de basisgegevens al beschikbaar waren vanuit COOL5-18.
Net als bij PRIMA werden ook de COOL5-18-gegevens benut voor stand van zaken rapporten en beleidsevaluaties door andere organisaties en instituten. De gezaghebbende rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau over het minderhedenbeleid, die grotendeels zijn gebaseerd op de cohortgegevens, noemen we hier als voorbeeld. Andere voorbeelden zijn het gebruik van de gegevens in onderzoek van de BOPO (Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs), in onderzoek op verzoek van het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad en in onderzoek op lokaal niveau, bijvoorbeeld op verzoek van gemeenten.

Opzet in het basisonderwijs

In het basisschoolgedeelte van COOL5-18 werden om de drie jaar gegevens van circa 550 basisscholen en hun leerlingen in de groepen 2, 5 en 8 verzameld. Er werden bij de leerlingen toetsen afgenomen (of toetsscores opgevraagd) om de cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen (rekenen, lezen en taal, met toetsen uit het Cito-Leerlingvolsysteem) en er werden gegevens verzameld om de (psycho)sociale ontwikkeling van leerlingen te volgen. Ook werden er korte vragenlijsten afgenomen bij leerlingen en ouders.

Van álle leerlingen die bij COOL5-18 waren betrokken, werd hun verdere loopbaan gevolgd, ook als ze doubleerden of van school veranderden. De meeste leerlingen die in groep 2 of 5 aan COOL5-18 deelnamen, vinden we drie jaar later in groep 5 en 8 terug; de oude groep-8-leerlingen waren dan doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. In de tussentijd was een aantal nieuwe leerlingen in de groepen 5 en 8 ingestroomd. Ook die leerlingen namen we in het onderzoek op; de groepen 5 en 8 bleven dus compleet.
Bij elke meting werd weer een nieuw cohort (leerjaar 2) aan het onderzoek toegevoegd.

In onderstaand figuur geven de gele blokjes aan in welke schooljaren en in welke groepen/leerjaren de drie COOL-metingen werden uitgevoerd. De blauwe blokjes zijn de tussenjaren.

Doel en opzet basisonderwijs

Opbrengsten

COOL5-18 was een basisonderzoek. We vermeldden al eerder dat het ging om een onderzoek waarin gegevens werden verzameld die voor verschillende doeleinden kunnen worden benut. Het ‘hoofdproduct’ van het cohortonderzoek bestaat daarom uit goed gevulde en goed toegankelijke databestanden.
De resultaten van het cohortonderzoek werden aan allerlei soorten gebruikers gepresenteerd, ook buiten de wereld van het onderzoek. Zo verschenen er periodieke rapporten, waarin gegevens over de ontwikkeling van leerlingen zijn opgenomen, uitgesplitst naar relevante achtergrondvariabelen, en waar mogelijk in een tijdreeks (vergelijking tussen cohorten). Het doel hiervan was te laten zien wat de meest actuele gegevens uit COOL5-18 zijn. Van deze rapporten zijn ook handzame samenvattingen gemaakt voor een breder publiek en voor de scholen. Verder werden diverse artikelen geschreven, zowel voor onderwijsvakbladen als voor wetenschappelijke tijdschriften. Ook zijn resultaten van het onderzoek van tijd tot tijd gepresenteerd op conferenties.

Meerwaarde voor scholen

Voor scholen had COOL een duidelijke meerwaarde. Ten eerste bood COOL de mogelijkheid om de resultaten van de school op de verschillende Cito-toetsen te vergelijken met de gemiddelden van vergelijkbare scholen naar populatie (etniciteit en opleiding van de ouders zijn daarin beide meegenomen). Die vergelijking was alleen binnen COOL mogelijk. Verder werd binnen COOL ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gemeten en in groep 8 ook nog de burgerschapscompetentie. Scholen kregen dus niet alleen informatie over hoe hun leerlingen presteerden op taal-, lees- en rekentoetsen (en zich daarin ontwikkelen, wanneer de school aan meerdere metingen meedeed), maar ook over onder meer welbevinden, zelfvertrouwen en taakmotivatie van (groepen) leerlingen. Dat was allemaal extra informatie: de meerwaarde van COOL.

Onderzoek door derden

Het was nadrukkelijk de bedoeling dat de COOL5-18-data veel gebruikt zou gaan worden door andere onderzoekers, zowel voor beantwoording van beleidsvragen als voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met name voor hen werd na elke meting een zogenaamd ‘technisch rapport’ opgeleverd. Dit rapport bevatte gegevens over de steekproef, de respons, de dataverzameling, de instrumenten, de cleaning van bestanden en de constructie van samengestelde variabelen.

Beschikbare databestanden

De COOL5-18 bestanden

De databestanden van de drie COOL-metingen uit 2007/08, 2010/11 en 2013/2014 zijn voor andere onderzoekers beschikbaar via DANS (zoekterm: COOL5-18) (het Data Archiving and Networked Services instituut van NRO en KNAW). Daar staan, per meting, alle gebruikte instrumenten, per instrument een databestand, en het technisch rapport met informatie over de steekproef, variabelen, schaalconstructie e.d.

Publicaties

2015
Bruggers, I., Driessen, G., & Gesthuizen, M. (2015). VVE-voorzieningen, een panacee? Taal- en rekenprestaties, op de korte en lange termijn. BBMP Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang.
https://docs.google.com/file/d/0B9pN9G1ZxqRmZWFtaTgxUVJfQ3M/edit?pli=12015

Driessen, G. (2015, in press). Is het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid een effectieve manier om achterstanden te bestrijden? 4W Weten wat werkt en waarom, 2015(1).

Driessen, G. (2015). De wankele empirische basis van het onderwijsachterstandenbeleid. De afnemende validiteit van indicatoren voor de toewijzing van extra middelen. Mens & Maatschappij, 90(3), 221-243.

Driessen, G., Veen, A., & Daalen, M. van (2015). VVE in de voorschoolse fase: indicering en aanpak in de praktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54(4), 171-182.

Driessen, G., Elshof, D., Mulder, L., & Roeleveld, J. (2015). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, derde meting 2013/14. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Driessen, G., Veen, A., & Daalen, M. van (2015). VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod. Nijmegen: ITS.

Driessen, G. (2015). Voorschoolse educatie: voor wie en hoe? ITS Nieuwbrief, 10 maart 2015
http://www.ru.nl/its/vm-afgerond-0/doelgroepenbeleid/voorschoolse/

Karssen, M., Veen, I., van der, & Volman, M. (2015). Educational outcomes and functioning of bi-ethnic Dutch children in school. Educational Research, 57, 354-367. doi: 10.1080/00131881.2015.1076994

Ledoux, G., Roeleveld, J., Veen, A., Karssen, M., Daalen, M. van, Blok, H., Kuiper, E., Dikkers, L., Mulder, L., Fettelaar, D., & Driessen, G. (2015). Het onderwijsachterstanden-beleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld? Nijmegen: ITS.

Merry, M., & Driessen, G. (2015). On the right track? Islamic schools in the Netherlands after an era of turmoil. Race Ethnicity and Education, DOI 10.1080/13613324.2014.985586

Slik, F. van der, & Driessen, G. (2015). Attendance of religious services among Muslims and Christians. A study on ethnic-religious concentration and diversity effects. In x (eds.), Ethnic minorities: Perceptions, cultural barriers and health inequalities. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

Roeleveld, J., Driessen, G., Veen, I. van der, & Ledoux, G. (2015). Ontwikkeling van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs. In H. van de Werfhorst (red.), Een kloof van alle tijden. Verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek (pp. 239-257). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Roeleveld, J. (2015) Onderwijsresultaten in heterogene klas niet minder. In: Beter Begeleiden, vakblad voor begeleiders in het onderwijs; september 2015

2014
Bruggers, I., Driessen, G., & Gesthuizen, M. (2014). Voor- en vroegschoolse voorzieningen, effectief of niet? Effecten van voor- en vroegschoolse voorzieningen op de taal- en rekenprestaties van leerlingen op de korte en langere termijn. Mens & Maatschappij, 89(2), 117-150.

Driessen, G., & Merry, M. (2014). Trends in educational disadvantage in Dutch primary school. Educational Review, 66(3), 276-292.

Driessen, G., Leest, B., Mulder, L., & Verrijt, T. (2014). Zittenblijven in Nederland: Een probleem? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53(7/8), 297-311.

Driessen, G., Leest, B., Mulder, L., Paas, T., & Verrijt, T. (2014). Zittenblijven in het Nederlandse basisonderwijs: Een probleem? Nijmegen: ITS.

Fettelaar, D., Mulder, L., & Driessen, G. (2014). Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen. Veranderingen in de periode 1995-2011. Nijmegen: ITS.

Merry, M., & Driessen, G. (2014). On the right track? Islamic schools in the Netherlands after an era of turmoil. Race Ethnicity and Education, DOI 10.1080/13613324.2014.985586

Mulder, L., Fettelaar, D., Schouwenaars, I., Ledoux, G., Dikkers, L. & E. Kuiper (2014). De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen. Nijmegen: ITS.

Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G. (2014) Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Bos, H., Gartrell, N., Roeleveld, J. & Ledoux, G. (2014 published online by Youth & Society) Civic Competence of Dutch Children in Female Same-Sex Parent Families: A Comparison With Children of Opposite-Sex Parents. Youth & Society XX(X), 1-21

Karssen, A.M., Veen, I. van der, Volman, M. (2014). Kinderen van gemengde herkomst. Didaktief, 44, 31.

2013
Driessen, G., & Langen, A. van der (2013). Gender differences in primary and secondary education: Are girls really outperforming boys? International Review of Education. 59(1),67-86.

Driessen, G., Veen, A., & Veen, I. van der (2013). Het bereik van allochtone kinderen met voor- en vroegschoolse voorzieningen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52(7/8). 336-350.

Driessen, G. (2013). De ontwikkeling van de onderwijspositie van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid tussen 1995 en 2011. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,52(2), 67-81.

Driessen, G. (2013). Presteren meisjes eigenlijk wel beter in het onderwijs dan jongens? In C. Gravesteijn & R. Diekstra (red.), Jongens & meisjes. Zoek de verschillen?! (pp. 100-103). Assen: Van Gorcum.

Driessen, G. (2013). De bestrijding van onderwijsachterstanden Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken. Nijmegen: ITS.

Driessen, G., Leest, B. van., Mulder, L., Paas. & Verrijt, T. (2013). Blijven zitten? Zittenblijven in het basisonderwijs: leerlingen,. Scholen, argumenten, alternatieven. Nijmegen: ITS.

Fettelaar, D. & Smeets, E. (2013). Mogelijke indicatoren van schoolgewichten. Onderzoek naar de voorspellende waarde. Nijmegen: ITS

Mulder, L. & Paas, T. (2013). Monitor actieplan Basis voor Presteren en Bestuursakkoord Primair Onderwijs. 2e meting. Nijmegen: ITS.

Paas, T., Mulder, L. & Roeleveld, J. (2013). Zittenblijvers en verwezen leerlingen in het cohortonderzoek COOL5-18. Nijmegen: ITS

Veen, A., Karssen, M., Daalen, M. van, Roeleveld, J., Triesscheijn, B. & Elshof, D. (2013). De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en tussen vroegschoolse educatie en groep 3. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Karssen, M., Veen, I. van der, Veen, A., Daalen, M. van & Roeleveld, J. (2013). Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van kinderen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M. & Koopman, P. (2013). Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs. Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS

Smeets, E. & Roeleveld, J. (2013) De leraar maakt het verschil. Didaktief, 43, 8, pp. 48-49

2012
Driessen, G. (2012). De ontwikkeling van de onderwijspositie van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid tussen 1995 en 2011. Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Driessen, G. (2012). Ontwikkelingen in het gebruik van Fries, streektalen en dialecten in de periode 1995-2011. Nijmegen: ITS.

Driessen, G. (2012). De ambities waargemaakt? De ontwikkeling van de onderwijspositie van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid tussen 1995 en 2011. In G. Driessen (red.), De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: Ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs (pp. 3-35). Nijmegen: ITS.

Driessen, G., & Cuppen, J. (2012). Ieder het juiste advies voortgezet onderwijs? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51(2) 55-69.

Driessen, G., & Cuppen, J. (2012). Het advies voortgezet onderwijs: Over- of onderadvisering van de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid? In G. Driessen (red.), De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: Ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs (pp. 37-72). Nijmegen: ITS.

Driessen, G., Mulder, L., & Roeleveld, J. (2012). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, tweede meting 2010/11. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Driessen, G., Veen, A., & Veen, I. van der (2012). Het bereik van allochtone kinderen met voor- en vroegschoolse voorzieningen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Mooij, T., Roeleveld, J., Fettelaar, D. & Ledoux, G. (2012). Kwaliteitsbeoordeling van scholen primair onderwijs: Het correctiemodel van de inspectie vergeleken met alternatieve modellen. Pedagogische Studiën, 89, pp. 272-287

Mulder, L (2012). Allochtone leerlingen en onderwijsachterstand. De ontwikkeling van specifiek naar generiek beleid. In: Jaarboek Minderheden. Den Haag: SCP

Paas, T., L. Mulder & J. Roeleveld (2012). Zittenblijvers en verwezen leerlingen in het cohortonderzoek COOL5-18. Nijmegen: ITS.

Veen, A., Veen, I. van der, & Driessen, G. (2012). Het bereik van allochtone kinderen met Voor- en Vroegschoolse Educatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

2011
Driessen, G., & Merry, M. (2011).The effects of the integration and generation of immigrants on language and numeracy achievement. Educational Studies, 37(5), 581-592.

Driessen, G., & Langen, A. van (2011). Staan jongens in het primair en voortgezet onderwijs op achterstand? Pedagogische Studiën, 88(5), 323-338.

Driessen, G., & Langen, A. van (2011). Mogelijke verklaringen voor onderwijsachterstanden van jongens. Pedagogiek, 31(2), 155-171.

Roeleveld, J., Driessen, G., Ledoux, G., Cuppen. J., & Meijer, J. (2011). Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs. Historische ontwikkeling en actuele situatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Driessen, G. (2011). Onderadvisering van allochtone leerlingen? Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Driessen, G. (2011). Die arme jongens. Worden ze in het onderwijs door de meisjes voorbijgestreefd? Raffia, 23(2), 3-5.

Driessen, G. (2011). Geen onderadvisering allochtone leerlingen. Didaktief, 40(6), 31.

Ledoux, G., Roeleveld, J., Driessen, G., Cuppen, J., & Meijer, J. (2011). Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid. Stand van zaken en ontwikkelingen in de periode 1994-2007. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

Langen, A. van, & Driessen, G. (2010). Jongens verschillen van meisjes in werkhouding en gedrag. ITS Nieuwsbrief, oktober 2010.

Ledoux, G. & Roeleveld, J. (2011). Zal de invoering van referentieniveaus het niveau van het onderwijs verhogen? Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86-2, pp.17-24

Roeleveld, J., Mooij, T., Fettelaar, D. & G. Ledoux (2011). Correctiefactoren bij opbrengstmaten in het primair onderwijs. Amsterdam / Nijmegen: Kohnstamm Instituut / ITS

2010
Dam, G. ten, Geijsel, F., Reumerman, R. & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën, 2010, (87), 313-333.

Driessen, G. (2009). Prestaties, gedrag en houding van basisschoolleerlingen. stand van zaken in 2008 en ontwikkelingen sinds 2001. Nijmegen: ITS. Rapport in opdracht van het ministerie van OCW

Driessen, G. (2010). Opleiding en taal cruciaal. Didaktief (Special COOL5-18), 1-3.

Driessen, G. (2010). Structurele en culturele integratie, generaties en onderwijsprestaties. Migrantenstudies, 26(3), 262-279.

Driessen, G., & Langen, A. van (2010). De onderwijsachterstand van jongens. Omvang, oorzaken en interventies. Nijmegen: ITS.

Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J., & Veen, I. van der (2009). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Ledoux, G., & Naayer, H. (2010). Allochtone leerling denkt na over burgerschap. Didaktief (Special COOL5-18), 6, 5-7.

Paas, T. & L. Mulder (2010). Dalton doet het beter dan doorsnee school. Didaktief (Special COOL5-18), 2, 3-4.

Smeets, E., Driessen, G., Elfering, S., & Hovius, M. (2009). Allochtone leerlingen en speciale onderwijsvoorzieningen. Nijmegen: ITS.

2009
Driessen, G., L. Mulder, G. Ledoux, J. Roeleveld & I. van der Veen (2009). Cohortonderzoek COOL5-18. Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.

Driessen, G. (2009). Prestaties, gedrag en houding van basisschoolleerlingen. Stand van zaken in 2008 en ontwikkelingen sinds 2001. Nijmegen, ITS. Rapport in opdracht van het minsterie van OCW

Polman, H. & L. Mulder (2009). Speciale doelgroepen in het basisonderwijs. Nijmegen: ITS. Rapport in opdracht van KPC

Driessen, G. (2009). Integratie, generatie en onderwijsprestaties. Nijmegen: ITS. Artikel aangeboden aan Migrantenstudies

Mulder, L., A. van der Hoeven-Van Doornum & J. Roeleveld (2009). Aantallen en typen zorgleerlingen in schooljaar 2007/08. Resultaten van de aanvullende dataverzameling COOL5-18 ten behoeve van het monitoren van zorgleerlingen. Nijmegen/Amsterdam: ITS/Kohnstamm Instituut. Notitie in opdracht van ministerie van OCW

Presentaties

2015
Driessen, G., Veen, A., & Daalen, M. van (2015). Early Childhood Education: Possible explanations for not finding the expected results. Paper ECER 2015, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.

Driessen, G., Merry, M., & Agirdag, O. (2015). Performance differences between religious and nonreligious schools. Paper ECER 2015, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.

Driessen, G., & Merry, M. (2015). The gross and net effects of the schools’ denomination on student performance. Paper Annual Meeting AERA 2015, Chicago, Ill., USA, April 16 – 20, 2015.

Driessen, G. (2015). VVE als panacée? Invited presentatie Policy seminar, Centraal Planbureau, Den Haag, 17 september 2015.

Veen, A., Driessen, G., & Daalen, M. van (2015). VVE-doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen: Indicering en aanbod. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Roeleveld, J., Karssen, M. & Ledoux, G. (2015). Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

Ledoux, G., Koopman, P. & Roeleveld, J. (2015). Onderwijsloopbanen van verschillende typen zorgleerlingen. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.

2014
Driessen, G. (2014). Cognitive and non-cognitive outcomes of Muslim schools. Paper Annual Meeting ECER 2014, Porto, Portugal, September 1-5, 2014.

L. Mulder. Zittenblijven in het basisonderwijs. OnderwijsResearchDagen ORD ’14, Groningen, 11-13 juni 2014.

Karssen, A.M., Veen, I. van der, Volman, M. (2014). Educational Outcomes and Functioning of Bi-ethnic Dutch Children in School: the Influence of Family Composition and Socio-economic Status. Paper gepresenteerd op Annual BAGSS Conference, 15-7-2014, Bamberg.

Karssen, A.M., Veen, I. van der, Volman, M. (2014). Burgerschapscompetenties van Nederlandse bi-etnische kinderen. De invloed van compositie en ses. Paper gepresenteerd op Tweede dagconferentie UvA-AMCIS, 6-5 2014, Amsterdam.

2013
Symposium ‘Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland’; ORD 2013; Presentaties:
Roeleveld, J. & Koopman, P. (2013). De verdere onderwijsloopbaan van zorgleerlingen
Roeleveld, J. & Ledoux, G. (2013). Klassamenstelling: effecten van het aandeel zorgleerlingen en hun zorgzwaarte
Smeets, E. (2013). De problematiek en de ontwikkeling van zorgleerlingen in het basisonderwijs

Driessen, G. (2013). Islamic primary schools in the Netherlands. The long and winding raid to recognition and success. Invited key note lecture International Symposium of Imam-Hatip High Schools on Their Centennial Day. Istanbul, Turkey, November 23-24, 2013.

Driessen, G., & Merry, M. (2013). Tackling socioeconomic and ethnic educational disadvantage to prevent lifelong poverty. Paper Annual Meeting AERA 2013, San Francisco, April 27 – May 1, 2013.

Driessen, G. (2013). Ontwikkelingen in prestaties en onderwijspositie tussen 1995 en 2008. College Master Onderwijs- en Arbeidsmarkt beleidseffecten, Vakgroep Sociologie RU Nijmegen, 2 december 2013.

Mulder, L. (2013). Zittenblijven in het basisonderwijs. Miniconferentie OCW.

Smeets, E. & Ledoux, G. (2013). The development of pupils with and pupils without special educational needs in primary schools in The Netherlands. ECER conference 2013, Istanbul

Ledoux, G. & Smeets, E. (2013). School careers of children with special educational needs in The Netherlands. ECER conference 2013, Istanbul

2012
Driessen, G. (2012). Trends in educational disadvantage in Dutch elementary school. Paper PROO Symposium Annual Meeting AERA 2012, Vancouver, BC, Canada, April 14-17, 2012.

Ledoux, G., H. Naayer, J. Roeleveld & I. van der Veen (2012). Citizenship competences of students in elementary and secondary school in the Netherlands. Paper PROO Symposium Annual Meeting AERA 2012, Vancouver, BC, Canada, April 14-17, 2012.

Paas, T. & L. Mulder (2012). Migratie van leerlingen tussen COOL-1 en COOL-2. Paper ORD Symposium 2012, Wageningen.

Ledoux, G. (2012). Zorgleerlingen in het basisonderwijs. Verschillen naar sociale herkomst en naar schoolpopulatie. Presentatie ORD 2012

Ledoux, G. & Roeleveld, J. (2012). De sociaal-emotionele ontwikkeling van zorgleerlingen in verschillende zorgsettingen. Presentatie ORD 2012

Roeleveld, J. (2012). Inleiding Symposium Resultaten van de tweede ronde van het cohortonderzoek COOL5-18 in het basisonderwijs. Presentatie ORD 2012

2011
Driessen, G. (2011). Gender differences in education. Is there really a “boys’ problem”? Paper Annual Meeting ECER, Berlin, D, September 12 – 16, 2011.

Driessen, G. (2011). The teacher recommendation: A valid instrument for selecting ethnic minority students into secondary school tracks? Paper Annual Meeting ECER, Berlin, D, September 12 – 16, 2011.

Driessen, G. (2011). Jongens op onderwijsachterstand? Seksespecifieke loopbanen, mogelijke oorzaken en interventies. Invited presentatie Afdeling Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde, Programmagroep Opvoedingsvraagstukken, Opvoedingsondersteuning en Grondslagen (OOG), Universiteit van Amsterdam, 16 februari 2011.

Driessen, G. (2011). Staan jongens op achterstand? Seksespecifieke schoolloopbanen, mogelijke verklaringen en maatregelen. College Educatief Meesterschap Amsterdam, 11 maart 2011.

Driessen, G. (2011). Over- en onderadvisering bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Paper BOPO-symposium OnderwijsResearchDagen ORD 2011, Maastricht, 8-10 juni 2011.

Driessen, G. (2011). Ontwikkelingen in prestaties en onderwijspositie tussen 1994 en 2008. Paper BOPO-symposium OnderwijsResearchDagen 2011, ORD 2011, Maastricht, 8-10 juni 2011.

Karssen, M., Veen, I. van der & Roeleveld, J. (2011). Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Paper OnderwijsResearchDagen ORD 2011, Maastricht, 8-10 juni 2011.

Roeleveld, J. (2011). Verschillen in groei van vaardigheden gedurende het basisonderwijs. Paper BOPO-symposium OnderwijsResearchDagen 2011, ORD 2011, Maastricht, 8-10 juni 2011.

Roeleveld, J., Veen, I. van der & Ledoux, G. (2011). Ontwikkeling van onderwijsachterstanden in het basisonderwijs. Paper voor de AMCIS jaarconferentie, 20 januari 2011

Roeleveld, J., R., Driessen, G., Ledoux, G. (2011). Onderwijsachterstanden van oude en nieuwe gewichtenleerlingen. Paper BOPO-symposium OnderwijsResearchDagen ORD 2011, Maastricht, 8-10 juni 2011.

2010
Driessen, G. (2010). Integratie, generatie en prestatie. Samenhangen tussen de mate van integratie van allochtone ouders en de herkomstgeneratie en taal- en rekenvaardigheid van hun kinderen. Paper OnderwijsResearchDagen ORD 2010, Enschede, 23-25 juni 2010.

Driessen, G., & Langen, A. van (2010). De onderwijsachterstand van jongens. Omvang, oorzaken en oplossingen. Presentatie studieochtend ‘De onderwijspositie van jongens en meisjes in het primair en voortgezet onderwijs’. Directies PO, VO en Kennis, Ministerie van OCW, Den Haag.

Ledoux, G. & Van der Veen, I. (2010). Burgerschapscompetentie van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs. Paper voor de Onderwijsresearchdagen 2010, Enschede.

Paas, T & L. Mulder (2010). De prestaties en niet-cognitieve kenmerken van leerlingen op traditionele vernieuwingsscholen. Een verkennende studie. Paper OnderwijsResearchDagen ORD 2010, Enschede, 23-25 juni 2010.

Roeleveld, J. (2010). Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen. Paper voor de OnderwijsResearchDagen 2010, Enschede